K.V.K.K

  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, İş Başvuru Formu’nda            talep edilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Güllübağlar Mah. Yaşar Doğu Cad. No:38/3/1 Pendik/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren ŞALLILAR KAĞIT SANAYİ VE TİCARET AŞ. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

   

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE TOPLAMA YÖNTEMİ

  Şirketimiz tarafından; kimlik ve iletişim bilgileriniz, medeni durumunuz, sürücü belgenize ilişkin bilgiler, eşinizin mesleği, askerlik durumunuz, eğitim, yabancı dil, bilgisayar bilgileriniz, iş tecrübeniz, katıldığınız kurs, seminer ve sınavlara ilişkin sertifika, ödül ve takdirleriniz,  sağlık ve mahkumiyet durumunuz, referanslarınız ve size ulaşılamadığında haber verilecek kişiye ait bilgiler, vardiyalı çalışıp çalışamayacağınız, ücret beklentiniz ve verdiğiniz diğer bilgiler,  tarafımıza elden verdiğiniz, posta ya da e-posta aracılığı ilettiğiniz, veya verdiğiniz bilgiler doğrultusunda doldurulan ve tarafınızca onaylanarak imzalanan iş başvuru formu kapsamında toplanmaktadır.

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE VERİ İŞLEME ŞARTLARI

  Toplanan kişisel verileriniz; iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alım sürecinin yürütülmesi, işe alınmanız halinde şirketimizin sizinle alakalı sigorta prim teşviklerinden yararlanıp yararlanamayacağının belirlenmesi, çalışan adayının başvurduğu pozisyona ilişkin uygunluğu ve yetkinliğinin ölçülebilmesi, Şirketimize iletilen referanslarla iletişime geçilmesi, sağlık bakımından işe uygunluk değerlendirmesi, engellilik ve malullük gibi durumların belirlenebilmesi, iş sözleşmesi yapılması halinde sözleşmeden ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla talep edilmekte ve işlenmektedir.

   

  Bu kişisel veriler özel nitelikli kişisel verileri de içermesi nedeniyle açık rızanız ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  İş başvuru formundaki kişisel verileriniz; iş başvurunuz olumlu sonuçlanana kadar 3. kişilere aktarılmamaktadır. İşe alım sürecinin sonunda; iş başvurusu kabul edilen adayların bilgileri, KVKK’ya uygun olarak iş sözleşmesi ekinde özlük dosyasında saklanmakta, iş sözleşmesi kurulmayan adaylara ait başvuru formları aksi başvuru formunda açıkça talep edilmedikçe tamamen imha edilmektedir.

   

   

   

   

   

   

   

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

   

  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanıma ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğde belirtilen Başvuru usullerine uygun olarak ŞALLILAR KAĞIT SANAYİ VE TİCARET AŞ.adresinden veya sallilar@sallilar.com.tr kayıtlı posta adresine ilettiğiniz taktirde, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.  Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.